• 07:30
  28°
  vindpil
  12 km/h
 • 10:30
  36°
  vindpil
  13 km/h
 • 13:30
  40°
  vindpil
  18 km/h

Weather map for Jaipur

Friday 17:30
0 km/h 12 km/h 29 km/h 50 km/h 75 km/h 118 km/h 180 km/h
0 km/h 12 km/h 29 km/h 50 km/h 75 km/h 118 km/h 180 km/h
-55° -30° -20° -10° 10° 15° 20° 30° 40° 50°
% 12.5 30 60 80 95
940 948 956 964 973 981 988 997 1005 1013 1021 1030 1038 1046 1054
Clouds Clear skies
0.2 mm 0.4 mm 0.6 mm 1.0 mm 2.0 mm 3.0 mm 4.0 mm 10.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 25.0 mm 30.0 mm
cm 2 10 30 50 75 100 150 200

Map for Jaipur - and other locations we have weather forecasts for

Weather near Jaipur: Chātsu (38 km)  Manoharpur (45 km)  Basi (23 km)  Jobner (43 km)  Bani Park (3 km)  Prem Pura Village (6 km)  Khātīpura (7 km)  Vaishali Nagar (7 km)  Bonliya ki Dhāni (8 km) 

Highest and lowest observations for India

Highest temperatures right now
39.8° Jaisalmer  (Rajasthan)
39.2° Ganganagar 
39.2° Barmer 
Lowest temperatures right now
20.8° Srinagar 
24.8° Thiruvananthapuram  (Kerala)
27.6° Pbo Raipur  (Chhattisgarh)
Highest wind speeds right now
24 km/h Bombay / Santacruz  (Maharashtra)
22 km/h Indore  (Madhya Pradesh)
18 km/h Madurai 
Highest temperatures today
39.8° Jaisalmer  (Rajasthan)
39.2° Ganganagar 
39.2° Barmer 
Lowest temperatures today
16.0° Udhagamandalam 
18.0° Amritsar  (Punjab)
20.2° Nagpur Sonegaon  (Maharashtra)
Highest wind gusts right now
46 km/h Tiruchchirapalli  (Tamil Nadu)
37 km/h Jabalpur  (Madhya Pradesh)
Current observations from weather stations in India. The reports are not quality checked.