County


Locations

Khŭm Cham
Khŭm Kaôh Rôkar
Khŭm Koŭk Khchâk (1)
Khŭm Koŭk Khchâk (2)
Khŭm Kâmpóng Âmpĭl
Khŭm Mésâr Prâchăn
Khŭm Prasat
Khŭm Prey Chhô
Khŭm Prey Sniĕt
Khŭm Réab
Khŭm Thkov
Khŭm Ânsaông
Kâmchay Méa
Kâmpóng Trâbêk
Phumĭ A Lang
Phumĭ Akréach
Phumĭ Aluŏs
Phumĭ Babaông
Phumĭ Baeuk Tuk
Phumĭ Bak Tang
Phumĭ Banam
Phumĭ Baprei
Phumĭ Baray
Phumĭ Baray Khang Lĕch
Phumĭ Baréach
Phumĭ Bot Kông
Phumĭ Bâbŏs Rôluŏy
Phumĭ Bânlĭch
Phumĭ Bântéay Srê
Phumĭ Béng
Phumĭ Băk Daôk
Phumĭ Bĕt Méas
Phumĭ Bœ̆ng
Phumĭ Bœ̆ng (1)
Phumĭ Bœ̆ng (3)
Phumĭ Bœ̆ng Chôr
Phumĭ Bœ̆ng Daôl
Phumĭ Bœ̆ng Kák
Phumĭ Bœ̆ng K’êk
Phumĭ Bœ̆ng Lêng
Phumĭ Bœ̆ng Phsaôt
Phumĭ Bœ̆ng Preăh
Phumĭ Bœ̆ng Prâsrê
Phumĭ Bœ̆ng Réach
Phumĭ Bœ̆ng Rôkar
Phumĭ Bœ̆ng Thum
Phumĭ Bœ̆ng Vêng
Phumĭ Cha
Phumĭ Cha Chrŭm
Phumĭ Char Toŭl
Phumĭ Cheung Tœ̆k (1)
Phumĭ Chey Kâmpôk (1)
Phumĭ Chey Môngkól (2)
Phumĭ Chheu Am
Phumĭ Chheu Kăch
Phumĭ Chheutéal
Phumĭ Chhkê Kon
Phumĭ Chhma Loŭt
Phumĭ Chhnaôt
Phumĭ Chhuk
Phumĭ Chh’œ̆ng Chumni
Phumĭ Chiphŏch
Phumĭ Chipéay
Phumĭ Chrey
Phumĭ Chrey
Phumĭ Chrey
Phumĭ Chrey Khmŭm
Phumĭ Chrey Krâhœ̆m
Phumĭ Chrey Prey Dâmbâng
Phumĭ Chrey Thum
Phumĭ Chruŏl
Phumĭ Chrâk Svay (1)
Phumĭ Chrés
Phumĭ Chrés
Phumĭ Chrés
Phumĭ Chrés
Phumĭ Chrôlông
Phumĭ Chrăng Tôtœ̆ng
Phumĭ Chumtéav Mau
Phumĭ Chumtéav Méas (1)
Phumĭ Chumtéav Méas (2)
Phumĭ Châk
Phumĭ Châmbák
Phumĭ Châmbák Kaông
Phumĭ Châmbák Prăng
Phumĭ Châmkar Kuŏy
Phumĭ Châmkar Vêng
Phumĭ Châmnâng Téak
Phumĭ Châmnâng Téak (2)
Phumĭ Châmnœ̆t Rœssei
Phumĭ Chântoŭl
Phumĭ Chéa Khlang
Phumĭ Chôngrôs
Phumĭ Chăk Khlănh
Phumĭ Chăn Krâsna
Phumĭ Chănra
Phumĭ Chŏng Bœ̆ng
Phumĭ Chŏng Tuŏl
Phumĭ Chŏng Âmpĭl
Phumĭ Dei Thŏy
Phumĭ Don Méa
Phumĭ Don Rœăn
Phumĭ Don Yu
Phumĭ Dondaôk (1)
Phumĭ Dondaôk (2)
Phumĭ Dong
Phumĭ Dong
Phumĭ Dâmnăk Chasăng
Phumĭ Dâmrei Prĭch A Steăng (1)
Phumĭ Dâmrei Slăb
Phumĭ Dâng Kdaông
Phumĭ Dângkiĕb Kdam
Phumĭ Dêk
Phumĭ Ha
Phumĭ Habo
Phumĭ Hăb
Phumĭ Kar Chék
Phumĭ Kar Tĭs
Phumĭ Kaôh Chék
Phumĭ Kaôh Ku Léav
Phumĭ Kaôh Kŏk
Phumĭ Kaôh Kŏk
Phumĭ Kaông Srê
Phumĭ Kbal Khvĕt (1)
Phumĭ Kbal Khvĕt (2)
Phumĭ Kdœăng Réay
Phumĭ Khlei
Phumĭ Khlăng
Phumĭ Khna
Phumĭ Khnaô
Phumĭ Khnây
Phumĭ Khpôb
Phumĭ Khpôb (1)
Phumĭ Khsâm Cheung
Phumĭ Khsăch Sâ
Phumĭ Khyaôk
Phumĭ Knŏng Prêk
Phumĭ Komphéa
Phumĭ Koŭ Lŭn
Phumĭ Koŭk Kóng
Phumĭ Koŭk Rôkar
Phumĭ Koŭk Rôkar
Phumĭ Koŭk Rôviĕng
Phumĭ Koŭk Rôviĕng (1)
Phumĭ Koŭk Rôviĕng (2)
Phumĭ Koŭk Sândêk
Phumĭ Krachăb (1)
Phumĭ Kreul
Phumĭ Kreăng
Phumĭ Kroch
Phumĭ Kruôs (1)
Phumĭ Kruŏs (1)
Phumĭ Kruŏs (2)
Phumĭ Kruŏs (2)
Phumĭ Krâbau
Phumĭ Krâbau
Phumĭ Krâla Méakh
Phumĭ Krâsăng (3)
Phumĭ Krâsăng Char
Phumĭ Krăng
Phumĭ Krăng Léav (2)
Phumĭ Krăng Sla
Phumĭ Krăng Svay (1)
Phumĭ Krăng Vêng
Phumĭ Kumnŭm
Phumĭ Kâmchay Méa
Phumĭ Kâmprŏu
Phumĭ Kâmpóng Basrei
Phumĭ Kâmpóng Kaôh Kŏk
Phumĭ Kâmpóng Méas
Phumĭ Kâmpóng Poŭthĭ
Phumĭ Kâmpóng Sala
Phumĭ Kâmpóng Slêng
Phumĭ Kâmpóng Snéh
Phumĭ Kâmpóng Sœ̆ngh
Phumĭ Kâmpóng Tréa
Phumĭ Kânchăb
Phumĭ Kândăch
Phumĭ Kâng Néang
Phumĭ Kânhchom
Phumĭ Kânhchriĕch
Phumĭ Kânlêng Chrŏu
Phumĭ Kântréan
Phumĭ Kântĭl
Phumĭ Kéan Lês
Phumĭ Kôk
Phumĭ Kôk Toch
Phumĭ Kŏk Trom (1)
Phumĭ Kŏâm Prâdaeus
Phumĭ K’êk
Phumĭ Lvéa
Phumĭ Lvéa (1)
Phumĭ Lăk Nœ̆m
Phumĭ Lămlong
Phumĭ L’ák
Phumĭ Mi Kăn
Phumĭ Mé Loŭng
Phumĭ Mébŏny
Phumĭ Ménóng (1)
Phumĭ Mésang
Phumĭ Mômŭl
Phumĭ Môréang
Phumĭ Mœn Puŏk
Phumĭ Ngik Ngoŭk
Phumĭ Néari
Phumĭ O Khna Svay
Phumĭ O Sângkê
Phumĭ Phlăng
Phumĭ Phniĕt
Phumĭ Phnum Kŭng
Phumĭ Phăt Sândaông
Phumĭ Ping Póng
Phumĭ Pnŏu (1)
Phumĭ Pnŏu (2)
Phumĭ Poŭ Yoŭng
Phumĭ Poŭthĭ
Phumĭ Poŭthĭ Chrey
Phumĭ Poŭthĭ Chrêk
Phumĭ Poŭthĭ Khpós
Phumĭ Poŭthĭ Pir
Phumĭ Poŭthĭ Riĕng
Phumĭ Poŭthĭ Roŭng
Phumĭ Poŭthĭ Ti
Phumĭ Prasat
Phumĭ Prasat
Phumĭ Prey Cha
Phumĭ Prey Char
Phumĭ Prey Chheutéal
Phumĭ Prey Chhiĕng
Phumĭ Prey Chreăng (1)
Phumĭ Prey Chreăng (2)
Phumĭ Prey Chrŭm
Phumĭ Prey Châmkar
Phumĭ Prey Chângrŭk
Phumĭ Prey Chék
Phumĭ Prey Daeum Thoœ̆ng
Phumĭ Prey Khla
Phumĭ Prey Khla
Phumĭ Prey Khla
Phumĭ Prey Khlot (1)
Phumĭ Prey Khnaô
Phumĭ Prey Khnés
Phumĭ Prey Khnông
Phumĭ Prey Khpós
Phumĭ Prey Khvêk
Phumĭ Prey Kuŏy
Phumĭ Prey Kâmpêng
Phumĭ Prey Kândiĕng
Phumĭ Prey Kéav
Phumĭ Prey Kŭy
Phumĭ Prey Mul
Phumĭ Prey Phdau
Phumĭ Prey Phdau
Phumĭ Prey Phdau
Phumĭ Prey Phleăng
Phumĭ Prey Phngôm
Phumĭ Prey Pnŏu
Phumĭ Prey Poŭn
Phumĭ Prey Poŭthĭ
Phumĭ Prey Prŭm
Phumĭ Prey Rumlŭng
Phumĭ Prey Rôpeăk
Phumĭ Prey Rœssei
Phumĭ Prey Rŭn
Phumĭ Prey Sdau
Phumĭ Prey Sla
Phumĭ Prey Slêng
Phumĭ Prey Svay
Phumĭ Prey Sâmlănh
Phumĭ Prey Sâmlănh
Phumĭ Prey Ta Prŭm
Phumĭ Prey Tamók
Phumĭ Prey Tanén
Phumĭ Prey Tbăl
Phumĭ Prey Trom
Phumĭ Prey Tôtœ̆ng
Phumĭ Prey Tœ̆ng
Phumĭ Prey Vôr
Phumĭ Prey Ânchăn
Phumĭ Prey Ângkŭnh
Phumĭ Pring (1)
Phumĭ Pring (2)
Phumĭ Prâ Uôl Tœ̆k
Phumĭ Prâchŭm
Phumĭ Prâhut
Phumĭ Prâhut
Phumĭ Prâhéa (1)
Phumĭ Prâlay
Phumĭ Prâlĕch
Phumĭ Prâlœ̆ng Méas
Phumĭ Prâmol Dom
Phumĭ Prângeuy
Phumĭ Prâsnar
Phumĭ Prâsrê
Phumĭ Prâsrê (1)
Phumĭ Préal
Phumĭ Préch
Phumĭ Préch
Phumĭ Prêk Cham
Phumĭ Prêk Chruk
Phumĭ Prêk Châmpa
Phumĭ Prêk Dăch
Phumĭ Prêk Khsay
Phumĭ Prêk Kroch
Phumĭ Prêk Kânloŭng
Phumĭ Prêk Phkŏâm
Phumĭ Prêk Sândêk
Phumĭ Prêk Ta
Phumĭ Prêk Ta Roăt
Phumĭ Prêk Ânteăh
Phumĭ Péam Môntéa
Phumĭ Péam Rô
Phumĭ Péanroŭng
Phumĭ Péanéa (1)
Phumĭ Péanéa (2)
Phumĭ Péareăng
Phumĭ Pên
Phumĭ Pôn
Phumĭ Pông Pós
Phumĭ Pônley (1)
Phumĭ Pônley (2)
Phumĭ Pôpœ̆s
Phumĭ Reăk Chey
Phumĭ Roŭng
Phumĭ Rumduŏl (2)
Phumĭ Rumpeăk
Phumĭ Réakóng Sat
Phumĭ Rôka Khsâk
Phumĭ Rôkar Thum
Phumĭ Rôleăng
Phumĭ Rôliĕk
Phumĭ Rôméas Chhôr (1)
Phumĭ Rôméas Chhôr (2)
Phumĭ Rœssei Chhôr
Phumĭ Rœssei Chŭb
Phumĭ Rœssei Chŭk
Phumĭ Rœssei Sănh
Phumĭ Rœssei Thlôk
Phumĭ Rœssei Tvéa (1)
Phumĭ Rœssei Tvéa (2)
Phumĭ Sabu
Phumĭ Saming
Phumĭ Samôkki
Phumĭ San
Phumĭ Sang
Phumĭ Sathéar
Phumĭ Saveăng
Phumĭ Sdau (1)
Phumĭ Sikŏk
Phumĭ Siĕm
Phumĭ Ska (2)
Phumĭ Skéa Kdei
Phumĭ Skéa Srŏk
Phumĭ Skô Dach
Phumĭ Sla
Phumĭ Smaông
Phumĭ Snay (1)
Phumĭ Snuŏl (2)
Phumĭ Snê Réan
Phumĭ Sophi
Phumĭ Spœ
Phumĭ Srei Tôntœ̆ng
Phumĭ Srâlŏng (1)
Phumĭ Srâmaôch
Phumĭ Srâmâr
Phumĭ Srê Réam
Phumĭ Stœ̆ng Slot
Phumĭ Svay (1)
Phumĭ Svay (2)
Phumĭ Svay At
Phumĭ Svay Chikray
Phumĭ Svay Chrŭm (2)
Phumĭ Svay Chék
Phumĭ Svay Chék (1)
Phumĭ Svay Kŭn
Phumĭ Svay Phleung
Phumĭ Svay Pôk (1)
Phumĭ Svay Samsœ̆b
Phumĭ Svay Sŏkhaô
Phumĭ Svay Ta Méas
Phumĭ Svay Tani
Phumĭ Svay Tmat
Phumĭ Svay Téab
Phumĭ Svay Ândong
Phumĭ Sâmbuŏr
Phumĭ Sâmbuŏr
Phumĭ Sâmbuŏr
Phumĭ Sâmbuŏr
Phumĭ Sâmneuy
Phumĭ Sâmrab
Phumĭ Sâmraông
Phumĭ Sâmraông
Phumĭ Sâmraông
Phumĭ Sâmraông
Phumĭ Sâmraông (1)
Phumĭ Sâmraông Krâchák
Phumĭ Sâmraông Véal
Phumĭ Sâmraông Vôtt
Phumĭ Sângkê
Phumĭ Sângkê
Phumĭ Sângkêr Chŏng
Phumĭ Sângvăn
Phumĭ Sânlŭng
Phumĭ Sânlŭng
Phumĭ Sântey
Phumĭ Ta Bĕn
Phumĭ Ta Héan
Phumĭ Ta Hŭy
Phumĭ Ta Kréab
Phumĭ Ta Kuŏn
Phumĭ Ta Mêng
Phumĭ Ta Ngut
Phumĭ Ta Ngâk Srê
Phumĭ Ta Năl
Phumĭ Ta Ok
Phumĭ Ta Oŭk
Phumĭ Ta Prŭm
Phumĭ Ta Traôn (2)
Phumĭ Ta Vóng
Phumĭ Tabŏt
Phumĭ Takêv
Phumĭ Takêv
Phumĭ Tama
Phumĭ Tamau
Phumĭ Tapung
Phumĭ Tapên
Phumĭ Tbong Kdei
Phumĭ Tbêng
Phumĭ Tbêng
Phumĭ Tbêng Snuŏl
Phumĭ Thiĕn Tri
Phumĭ Thkov (1)
Phumĭ Thlav
Phumĭ Thlôk
Phumĭ Thmei (2)
Phumĭ Thmâ Pun
Phumĭ Thmâ Treăng (2)
Phumĭ Thmâ Tœ̆k Dăch
Phumĭ Thnál Bêk
Phumĭ Thnál Chey
Phumĭ Thnál Kêng
Phumĭ Thnóng
Phumĭ Thum
Phumĭ Thum
Phumĭ Théay
Phumĭ Thŏng Bĕnh
Phumĭ Tita Ngeuy
Phumĭ Tnaôt
Phumĭ Tnaôt
Phumĭ Tnaôt (1)
Phumĭ Tnaôt (2)
Phumĭ Tnaôt Trét
Phumĭ Toăp Sdéch
Phumĭ Toăp Siĕm
Phumĭ Trach
Phumĭ Tral
Phumĭ Trav
Phumĭ Traôk
Phumĭ Traôk (2)
Phumĭ Traôk Ta Pang
Phumĭ Trás (2)
Phumĭ Trâbêk
Phumĭ Trâbêk
Phumĭ Trâkaô
Phumĭ Trâlach Sâ
Phumĭ Trâpeăng A Moŭk
Phumĭ Trâpeăng Châk
Phumĭ Trâpeăng Khna (1)
Phumĭ Trâpeăng Krănh
Phumĭ Trâpeăng Prei
Phumĭ Trâpeăng Preăh
Phumĭ Trâpeăng Pring
Phumĭ Trâpeăng Rumdéng
Phumĭ Trâpeăng Rôméas
Phumĭ Trâpeăng Rŭn
Phumĭ Trâpeăng Sala
Phumĭ Trâpeăng Skón
Phumĭ Trâpeăng Snaôr
Phumĭ Trâpeăng Srê
Phumĭ Trâpeăng Thlôk
Phumĭ Trâpeăng Trach
Phumĭ Trâpeăng Ĕdth
Phumĭ Tréa
Phumĭ Tréa
Phumĭ Trôyông
Phumĭ Tuŏl Kândal (1)
Phumĭ Tuŏl Kândal (2)
Phumĭ Tuŏl Lvéa
Phumĭ Tuŏl Léav
Phumĭ Tuŏl Rôkar
Phumĭ Tuŏl Sângkê (1)
Phumĭ Tuŏl Sângkê (2)
Phumĭ Tuŏl Ta Pŏu
Phumĭ Tuŏl Trach (1)
Phumĭ Tuŏl Ângkôr Áng
Phumĭ Tuŏl Ântréak
Phumĭ Tâng Lâng (1)
Phumĭ Tâng Lâng (2)
Phumĭ Téan Phleung
Phumĭ Tông Néak
Phumĭ Tônlé Chrey
Phumĭ Tăng Snay
Phumĭ Tœ̆k Thla
Phumĭ Véal
Phumĭ Véal
Phumĭ Véal Prŏu
Phumĭ Véal Rôbâng
Phumĭ Vôtt Char
Phumĭ Vôtt Chăs
Phumĭ Yoŭt
Phumĭ Yéang Thum
Phumĭ Âmpĭl
Phumĭ Âmpĭl
Phumĭ Âmpĭl (2)
Phumĭ Âmpĭl Krau
Phumĭ Âmpĭl Toŭl
Phumĭ Ândong
Phumĭ Âng Kŏk
Phumĭ Ângk A Chéa (2)
Phumĭ Ângk Nuŏn
Phumĭ Ângkôr Preăh Chĕn
Phumĭ Ângkôr Sâ
Phumĭ Ângkôr Trét
Phumĭ Ângkôr Yós
Phumĭ Ângkôr Áng
Phumĭ Ângkănh
Phumĭ Ânhchanh (2)
Phumĭ Ânkéa Dei
Phumĭ Ânlóng Réach
Phumĭ Ânlóng Sô
Phumĭ ’Neăk Lœăng
Prey Toăb
Prey Vêng
Snay Pól
Svay Ântôr
Vôtt Kêv Thum
Vôtt Poŭthĭvôngs
Vôtt Prey Chbar
Vôtt Prey Khla
Vôtt Prey Poŭn
Vôtt Prey Rumlŭng
Vôtt Prêk Cham
Vôtt Sâmraông Réach
Vôtt Thnakhan
Vôtt Trach
Vôtt Vêng
Vôtt Ângk Khloŭk