County


Locations

Bahal
Chhêb Kândal
Chŏâm Ksant
Chŏâm Srê
Kakhœ̆k
Kbal Dâmrei
Khămphœ̆t
Kulén
Kâmpóng Pŭtréa Thmei
Phnum Tbêng Méanchey
Phumĭ Bê
Phumĭ Bœ̆ng
Phumĭ Bœ̆ng
Phumĭ Bœ̆ng
Phumĭ Char
Phumĭ Chheutéal Kông
Phumĭ Chhuk
Phumĭ Chhêb Chăs
Phumĭ Chrach
Phumĭ Chrâk Krâsăng
Phumĭ Chuŏnh
Phumĭ Chângkrang
Phumĭ Chŏâm Chhleung
Phumĭ Chŏâm Tĭl
Phumĭ Ch’éh
Phumĭ Dar
Phumĭ Don Sŏk
Phumĭ Dâmphiĕt
Phumĭ Kaôh Kért
Phumĭ Kbal Khla
Phumĭ Kdăk
Phumĭ Khnar
Phumĭ Khnat
Phumĭ Khnŏr
Phumĭ Khsâng
Phumĭ Kiĕn Sang
Phumĭ Kngaôk
Phumĭ Koŭk
Phumĭ Koŭk
Phumĭ Koŭk
Phumĭ Koŭk Krœăl
Phumĭ Krâbau
Phumĭ Krâlaôt
Phumĭ Kâmprăk
Phumĭ Kâmpóng Chrey
Phumĭ Kâmpóng Krâsăng
Phumĭ Kâmpóng Poŭthĭ
Phumĭ Kâmpóng Srâlau
Phumĭ Kâmpóng Âmpĭl
Phumĭ Kóngpŏng
Phumĭ Kông Yaông
Phumĭ Meunréach
Phumĭ Mlu Prey
Phumĭ Mréal
Phumĭ Mréch
Phumĭ Nhông
Phumĭ Peuk
Phumĭ Phlâch
Phumĭ Ph’av
Phumĭ Pnŏu
Phumĭ Poŭthĭ
Phumĭ Poŭthĭ Téab
Phumĭ Praeus K’âk
Phumĭ Pramé
Phumĭ Prey Vêng
Phumĭ Prâmé
Phumĭ Prâthéat
Phumĭ Rai
Phumĭ Rumchék
Phumĭ Rumchék
Phumĭ Rôlum Thmâ
Phumĭ Rômŭnh
Phumĭ Rœssei
Phumĭ Rœssei
Phumĭ Sdau
Phumĭ Snuŏl
Phumĭ Srâbal
Phumĭ Srê
Phumĭ Srê Prăng
Phumĭ Srê Véal
Phumĭ Stœ̆ng
Phumĭ Stœ̆ng
Phumĭ Suŏng
Phumĭ Svay Dâmnăk
Phumĭ Sâmlănh
Phumĭ Sâmrâng
Phumĭ Sângkê
Phumĭ Ta Mei
Phumĭ Tasék
Phumĭ Tbêng
Phumĭ Tbăl (1)
Phumĭ Thaphŏng
Phumĭ Thmei
Phumĭ Thmei
Phumĭ Thmei
Phumĭ Thméa
Phumĭ Trâpeăng Pring
Phumĭ Trâpeăng S’ang
Phumĭ Trâyáng
Phumĭ Tuŏl
Phumĭ Tœ̆k Krâhâm
Phumĭ Yéang
Phumĭ Ângkrông
Phumĭ Ânhchăng
Pyuŏr Chruk
Rôviĕng
Sên Kóng
Ta Sêng
Tmat Baeuy
Trâpeăng Kól