County


Locations

Băt Dœ̆ng
Châmbák Dângkôm
Dâmbok Khpós
Khŭm Cheung Rŭk
Khŭm Cheungroăs
Khŭm Krăng Âmpĭl
Khŭm Prey Nhéat
Khŭm Rôkar Kaôh
Khŭm Rôleăng Châk
Khŭm Rôleăng Kreul
Khŭm Snâm Krâpeu
Khŭm Sráng
Khŭm Trâpeăng Kông
Khŭm Voăll Sâ
Knŏng Ay
Kâmpóng Spœ
Lngœ̆m
Phnum Tbong Bœ̆ng
Phumĭ An Séh
Phumĭ Anol Kôk
Phumĭ Aôral
Phumĭ Bati
Phumĭ Bânla S’ĕt
Phumĭ Bântoăb
Phumĭ Bântéay Khmêr
Phumĭ Bântéay Rôkar
Phumĭ Béng
Phumĭ Béng
Phumĭ Băk Kâ
Phumĭ Băk Thménh
Phumĭ Băng Na
Phumĭ Băt Chônhchéan
Phumĭ Bŏk Káng
Phumĭ Bŏs Sráng
Phumĭ Bœ̆ng (1)
Phumĭ Bœ̆ng Prei
Phumĭ Bœ̆ng Tréa
Phumĭ Char Krâbĕt
Phumĭ Chheutéal Kraôm
Phumĭ Chheutéal Leu
Phumĭ Chhkê Viĕn
Phumĭ Chh’ĕn
Phumĭ Chh’ĕn (1)
Phumĭ Chihaôch (1)
Phumĭ Chrés
Phumĭ Chumpu Prœ̆k
Phumĭ Châmbák
Phumĭ Châmbák K’ê
Phumĭ Châmbák P’êm
Phumĭ Châmbák Rŭn
Phumĭ Châmbák Sâr
Phumĭ Châmkar Kroch
Phumĭ Châmkar Tapên
Phumĭ Châmkar Véal
Phumĭ Châmpei
Phumĭ Chék (1)
Phumĭ Chăs
Phumĭ Chŏâm
Phumĭ Chŏâm Leu
Phumĭ Chŭm Srŏk
Phumĭ Daôh Kânhchôn
Phumĭ Dei Chhnăng
Phumĭ Dei Krâhâm
Phumĭ Dei Krâhâm
Phumĭ Dom Khvĕt
Phumĭ Don Kêv
Phumĭ Don Néa
Phumĭ Don Poŭthĭ
Phumĭ Don Sŏkh
Phumĭ Don Tri
Phumĭ Dong
Phumĭ Dong
Phumĭ Dong
Phumĭ Dâk Pôr
Phumĭ Dâmbok Khpós
Phumĭ Dâmbok Prâsva
Phumĭ Dâmbok Rung
Phumĭ Dâmbok Sâ
Phumĭ Dâmbol Prăm
Phumĭ Dâmdêk
Phumĭ Dâmdêk
Phumĭ Dâmnăk Trach
Phumĭ Dânlông
Phumĭ Dăk Péang
Phumĭ Haông
Phumĭ Kahêng
Phumĭ Kay Roŭng
Phumĭ Kaôh
Phumĭ Kbal Chĕn
Phumĭ Kbal Dâmrei
Phumĭ Kbal Thnál
Phumĭ Kbal Trâlach
Phumĭ Kbal Tœ̆k
Phumĭ Kdŏl
Phumĭ Khley (1)
Phumĭ Khleăng
Phumĭ Khnaô
Phumĭ Khnaôr
Phumĭ Khnâng Phumĭ
Phumĭ Khnŏr Âmpĭl
Phumĭ Khsăch Pun
Phumĭ Khteăh
Phumĭ Khtŭm Krăng
Phumĭ Knŏng
Phumĭ Kon Trom
Phumĭ Koŭk Pnŏu
Phumĭ Koŭk Sândêk
Phumĭ Koŭk Tráb
Phumĭ Kreul
Phumĭ Kroch Chhma
Phumĭ Kruŏs
Phumĭ Krâbau (1)
Phumĭ Krâbei Prey
Phumĭ Krâlănh
Phumĭ Krâng Phka
Phumĭ Krâsăng Chimê
Phumĭ Krâsăng Pŭl
Phumĭ Krâviĕn
Phumĭ Krâvéak
Phumĭ Krăng Arei
Phumĭ Krăng Chék
Phumĭ Krăng Chék
Phumĭ Krăng Dei Vay
Phumĭ Krăng Dong
Phumĭ Krăng Dong
Phumĭ Krăng Kdiĕb
Phumĭ Krăng Khnaô
Phumĭ Krăng Khvav
Phumĭ Krăng Kroch
Phumĭ Krăng Kroch
Phumĭ Krăng Kruŏs
Phumĭ Krăng Kôki
Phumĭ Krăng Kôr
Phumĭ Krăng Lhŏng
Phumĭ Krăng Léav
Phumĭ Krăng Pônhéa
Phumĭ Krăng Rôluŏs
Phumĭ Krăng Rœssei
Phumĭ Krăng Sbov
Phumĭ Krăng Spœ
Phumĭ Krăng Svay
Phumĭ Krăng Svay Thum
Phumĭ Krăng Sâmnâr
Phumĭ Krăng Ta Kân
Phumĭ Krăng Ta Thér
Phumĭ Krăng Ta Va
Phumĭ Krăng Takêv
Phumĭ Krăng Taroăt
Phumĭ Krăng Thum
Phumĭ Krăng Trâchak
Phumĭ Krăng Téav
Phumĭ Krănh Vêng
Phumĭ Kák Krâpeu
Phumĭ Kâmnáb
Phumĭ Kâmpoŭng
Phumĭ Kâmpóng Sala
Phumĭ Kâmpóng Thnóng
Phumĭ Kâmpóng Trăm
Phumĭ Kândal
Phumĭ Kândal
Phumĭ Kândal
Phumĭ Kândaôl Dom
Phumĭ Kândiĕng
Phumĭ Kândŏr Phaeum
Phumĭ Kânlêng Rôméas
Phumĭ Kântéh Láng
Phumĭ Kâphĕn
Phumĭ Kôkruŏs
Phumĭ Kôr
Phumĭ Kôr
Phumĭ Kăn Deira
Phumĭ Kăt Phlŭk
Phumĭ K’êk Pông
Phumĭ Leăng Chey Thmei
Phumĭ Liĕb
Phumĭ Lumpeăng
Phumĭ Lvéa
Phumĭ Lâ
Phumĭ Lâ Ĕdth
Phumĭ Lâr
Phumĭ Lâr
Phumĭ Mkăk
Phumĭ Mkăk
Phumĭ Méanchey
Phumĭ Môha Lumpeăng
Phumĭ Môhar Săng
Phumĭ Mŭk Phŏh
Phumĭ O Kraôm
Phumĭ O Krâsa
Phumĭ O Nĭmĭtt
Phumĭ O Pôngrô
Phumĭ O Rumchék
Phumĭ O Snaô
Phumĭ O Sâmbuŏ Thum
Phumĭ O Sâmrê
Phumĭ O Tbong
Phumĭ O Thpông
Phumĭ Peâng Lvéa
Phumĭ Peăng Dâmrei
Phumĭ Phchœ̆k Chrŭm
Phumĭ Phleung Chhéh
Phumĭ Phlov Koŭ
Phumĭ Phnén
Phumĭ Phêk
Phumĭ Pnŏu
Phumĭ Poŭthĭ (1)
Phumĭ Poŭthĭ (4)
Phumĭ Poŭthĭ Kaông
Phumĭ Poŭthĭ Ta Dêng
Phumĭ Prei
Phumĭ Prey Bœ̆ng
Phumĭ Prey Chheutéal (4)
Phumĭ Prey Chrey
Phumĭ Prey Chriĕv
Phumĭ Prey Chrâva
Phumĭ Prey Chrés
Phumĭ Prey Chângrŭk
Phumĭ Prey Chôr
Phumĭ Prey Dâmnăk
Phumĭ Prey Kdei
Phumĭ Prey Kdei
Phumĭ Prey Khla
Phumĭ Prey Kânchăn
Phumĭ Prey Kântiĕch
Phumĭ Prey Kântoŭch
Phumĭ Prey Kântrông
Phumĭ Prey Lvéa
Phumĭ Prey Mĕch
Phumĭ Prey Nhœ̆k
Phumĭ Prey Phchœ̆k
Phumĭ Prey Phdau
Phumĭ Prey Preăh Srŏk
Phumĭ Prey Pôngrô
Phumĭ Prey Rumduŏl Thum
Phumĭ Prey Rumduŏl Toch
Phumĭ Prey Rumdél
Phumĭ Prey Rômiĕt
Phumĭ Prey Rôngiĕng (1)
Phumĭ Prey Rôngiĕng (2)
Phumĭ Prey Sala
Phumĭ Prey Smăch
Phumĭ Prey Sraông
Phumĭ Prey Srol
Phumĭ Prey Sâmraông
Phumĭ Prey Ta Hiĕch
Phumĭ Prey Ta Ok
Phumĭ Prey Tamuŏch
Phumĭ Prey Taméan
Phumĭ Prey Trach
Phumĭ Prey Tumnób
Phumĭ Prey Tuŏl
Phumĭ Prey Téan
Phumĭ Prey Tôtœ̆ng
Phumĭ Prey Tôtœ̆ng
Phumĭ Prey Vêng
Phumĭ Preăh Hâsth
Phumĭ Preăh Khê
Phumĭ Preăh Mlób
Phumĭ Pring
Phumĭ Pring
Phumĭ Prâchéav Bat
Phumĭ Prâlănh (2)
Phumĭ Prâlĭt
Phumĭ Prâprau
Phumĭ Prâsat
Phumĭ Prâvœ̆k Pông
Phumĭ Prêk Kânsêng
Phumĭ Prŭm Rôlôk
Phumĭ Puŏk
Phumĭ Péam Hov
Phumĭ Péam Khley
Phumĭ Péam Lvéa
Phumĭ Péch Ântóng
Phumĭ Pông Tœ̆k
Phumĭ Pông Tœ̆k (1)
Phumĭ Pông Tœ̆k (2)
Phumĭ Pôngrô
Phumĭ Pôngrô
Phumĭ Pôngrôr (1)
Phumĭ Pŭtréa
Phumĭ Reăng Krăng Tnaôt
Phumĭ Roŭng Dâmrei
Phumĭ Roŭng Koŭ
Phumĭ Rumloŭng
Phumĭ Rumlĭch
Phumĭ Rôbâng Chrŏs
Phumĭ Rôka Thum
Phumĭ Rôkar Thum
Phumĭ Rôkar Thum (1)
Phumĭ Rôleăng Sângkê
Phumĭ Rôleăng Tœ̆k
Phumĭ Rôluŏs
Phumĭ Rôluŏs
Phumĭ Rôluŏs
Phumĭ Rômeăng Sâr
Phumĭ Rôviĕng
Phumĭ Rœssei Srŏk
Phumĭ Rŭn
Phumĭ Sayav
Phumĭ Saôkmaôk
Phumĭ Sbêk Préal
Phumĭ Sdŏk
Phumĭ Sdŏk
Phumĭ Sdŏk
Phumĭ Sdŏk (1)
Phumĭ Sdŏk Kraôl
Phumĭ Sdŏk Srat
Phumĭ Sla
Phumĭ Sla
Phumĭ Slêng
Phumĭ Snaôr
Phumĭ Snhák
Phumĭ Snuŏl
Phumĭ Snuŏl Chrŭm
Phumĭ Snâng
Phumĭ Sopi
Phumĭ Sorĭya
Phumĭ Sotĭn
Phumĭ Sovôngs
Phumĭ Srei Sâmpoŭng
Phumĭ Srê Choŭk
Phumĭ Srê Chêng
Phumĭ Srê Krâsăng
Phumĭ Srê Kŭy
Phumĭ Srê O
Phumĭ Srê Pring
Phumĭ Srê Thlôk
Phumĭ Srê Traôk
Phumĭ Srê Trâbêk
Phumĭ Srê Ĕn
Phumĭ Srăh Sdéch
Phumĭ Srăh Thŭl
Phumĭ Srŏk Chék
Phumĭ Suŏs Ney
Phumĭ Svay (1)
Phumĭ Svay (2)
Phumĭ Svay Cha
Phumĭ Svay Chrŭm
Phumĭ Svay Dângkum
Phumĭ Svay Khleăng
Phumĭ Svay Sâr
Phumĭ Svay Thum
Phumĭ Sâmbuŏr
Phumĭ Sâmbuŏr
Phumĭ Sâmpan
Phumĭ Sâmpôr
Phumĭ Sâmraông
Phumĭ Sâmraông
Phumĭ Sâmraông
Phumĭ Sâmraông Tông Tbong
Phumĭ Sândŏl
Phumĭ Sângkréam Bor
Phumĭ Sânlóng
Phumĭ Săk Ânlung
Phumĭ Ta Am
Phumĭ Ta Aông
Phumĭ Ta Châr
Phumĭ Ta Chăm
Phumĭ Ta Kŏâm
Phumĭ Ta Lâk
Phumĭ Ta Lăm
Phumĭ Ta Mâl
Phumĭ Ta Néang
Phumĭ Ta Nél
Phumĭ Ta Prach
Phumĭ Ta Pung
Phumĭ Ta Roŭng
Phumĭ Také
Phumĭ Tasal
Phumĭ Tayáng
Phumĭ Taŏng Maông
Phumĭ Tbong Ângk
Phumĭ Tbêng
Phumĭ Thlôk Préch
Phumĭ Thlôk Yól
Phumĭ Thlôk Yól
Phumĭ Thlŏk Chheutéal
Phumĭ Thmei
Phumĭ Thmei
Phumĭ Thmei
Phumĭ Thmei
Phumĭ Thmei (1)
Phumĭ Thmei (2)
Phumĭ Thmei (2)
Phumĭ Thmei (2)
Phumĭ Thmei (4)
Phumĭ Thmei Saram
Phumĭ Thmâ Băng
Phumĭ Thmâ Kób
Phumĭ Thmâ Sâmliĕng
Phumĭ Thnál
Phumĭ Thnál Dăch
Phumĭ Tnaôt
Phumĭ Tnaôt Chrŭm
Phumĭ Tnaôt Muŏy Daeum
Phumĭ Trach Chrŭm
Phumĭ Trang
Phumĭ Treăng Tréa
Phumĭ Trâbêk Tung
Phumĭ Trâkuŏn
Phumĭ Trâpeăng Báng Rás
Phumĭ Trâpeăng Chhuk (1)
Phumĭ Trâpeăng Chhuk (2)
Phumĭ Trâpeăng Chhuk (3)
Phumĭ Trâpeăng Chréh
Phumĭ Trâpeăng Da
Phumĭ Trâpeăng Kdŏl
Phumĭ Trâpeăng Khna
Phumĭ Trâpeăng Khtum
Phumĭ Trâpeăng Koŭ
Phumĭ Trâpeăng Koŭk
Phumĭ Trâpeăng Krâkaôh
Phumĭ Trâpeăng Krâsăng (1)
Phumĭ Trâpeăng Krănh
Phumĭ Trâpeăng Kák
Phumĭ Trâpeăng Kông
Phumĭ Trâpeăng Leuk
Phumĭ Trâpeăng Léab
Phumĭ Trâpeăng Môn
Phumĭ Trâpeăng Peuk
Phumĭ Trâpeăng Peuk
Phumĭ Trâpeăng Prey
Phumĭ Trâpeăng Prŭs
Phumĭ Trâpeăng Reăng (2)
Phumĭ Trâpeăng Rôkar
Phumĭ Trâpeăng Rônoăs
Phumĭ Trâpeăng Rœssei
Phumĭ Trâpeăng Sala
Phumĭ Trâpeăng Sbêng
Phumĭ Trâpeăng Skón
Phumĭ Trâpeăng Slêng
Phumĭ Trâpeăng Sângkê
Phumĭ Trâpeăng Ta Êk
Phumĭ Trâpeăng Tatrav
Phumĭ Trâpeăng Thlôk
Phumĭ Trâpeăng Thlŏk
Phumĭ Trâpeăng Thmâ
Phumĭ Trâpeăng Thnál
Phumĭ Trâpeăng Thnóng
Phumĭ Trâpeăng Thum
Phumĭ Trâpeăng Trâyœ̆ng
Phumĭ Trâpeăng Vêng
Phumĭ Trâpeăng Ândong
Phumĭ Trâpeăng Ângkrông
Phumĭ Trâyáng
Phumĭ Trâyœ̆ng
Phumĭ Trâyœ̆ng Té
Phumĭ Trăm Káng
Phumĭ Tul
Phumĭ Tumniĕb
Phumĭ Tumnób Băk
Phumĭ Tumnób Băk
Phumĭ Tumpung
Phumĭ Tuŏl
Phumĭ Tuŏl Baray
Phumĭ Tuŏl Khlŏng
Phumĭ Tuŏl Sala (1)
Phumĭ Tâb Moăn
Phumĭ Tônloăb (2)
Phumĭ Tăng Bântéay
Phumĭ Tăng Haông
Phumĭ Tăng Krâsăng
Phumĭ Tăng Kântuŏt
Phumĭ Tăng Moŭng
Phumĭ Tăng Poŭthĭ
Phumĭ Tăng Rôgniĕng
Phumĭ Tăng Snaô
Phumĭ Tăng Sya
Phumĭ Tăng Sâmraông
Phumĭ Tăng Ta Mung
Phumĭ Tăng Talăt
Phumĭ Tœ̆k Chénh (1)
Phumĭ Tœ̆k Lông
Phumĭ Tœ̆k Lĕch
Phumĭ Tœ̆k L’ák
Phumĭ Tœ̆k Rœssei
Phumĭ Tœ̆k S’ŏy
Phumĭ Tœ̆k Thla
Phumĭ Véal
Phumĭ Véal
Phumĭ Véal Paông
Phumĭ Véal Tônsay
Phumĭ Vôr Préng
Phumĭ Vôtt
Phumĭ Vôtt Chăs
Phumĭ Vôtt Kdei
Phumĭ Vôtt Phnum
Phumĭ Vôtt Phnum
Phumĭ Vôtt Tuŏl Sophi
Phumĭ Yéam Kông
Phumĭ Yôschoŭ
Phumĭ Âmpéab
Phumĭ Âmpê Phnum
Phumĭ Âmpĭl
Phumĭ Âmpĭl P’êm
Phumĭ Âmpĭl Rung
Phumĭ Âmpŏu Chăs
Phumĭ Âmpŏu Thmei
Phumĭ Ândong
Phumĭ Ândong Chrŏh
Phumĭ Ândong Krâsăng
Phumĭ Ângk Dêt Kândal
Phumĭ Ângk Kdei
Phumĭ Ângk Khmau
Phumĭ Ângk Krâlănh
Phumĭ Ângk Prâlœ̆ng
Phumĭ Ângk Svay
Phumĭ Ângk Sâ Khnay
Phumĭ Ângk Sâmraông
Phumĭ Ângk Sândăn
Phumĭ Ângk Sângkréam
Phumĭ Ângk Tapŏk
Phumĭ Ângk Tônloăb
Phumĭ Ângkrông
Phumĭ Ângsa Thipdei
Phumĭ Ăch Kânthéay
Prĭch Khpós
Rôleăk Kâng Cheung
Sala Khŭm Sângkê Satôb
Srê Khlŏng
Tasal
Tăng Srâlau
Vôtt Bœ̆ng Khnay
Vôtt Châmbák
Vôtt Châmpa Char
Vôtt Lyéab
Vôtt Preăh Khê
Vôtt Tépkhânaram
Vôtt Tăng Rôbâng
Vôtt Ângk Chŭm
Vôtt Ângk Khna