County


Locations

Chhkê Prŭs (1)
Chhkê Prŭs (2)
Chhkê Prŭs (3)
Chikhâ
Chiméal
Chumnoăb
Châmkar Kaôh
Châmlâng Koŭ (1)
Châmlâng Koŭ (2)
Châmnar
Kaoh Kong Airport
Kaôh Châkrei
Kaôh Dâmlong
Kaôh Kapĭ
Kaôh Kaông Kang
Kaôh Kon
Kaôh Kŏng
Kaôh Lôy
Kaôh Lôy
Kaôh Mano
Kaôh Mano
Kaôh Mul
Kaôh Mémăs
Kaôh Navan
Kaôh Nu
Kaôh Paô
Kaôh Paô
Kaôh Rŭng
Kaôh Rŭng (1)
Kaôh Rŭng (2)
Kaôh Rŭng (3)
Kaôh Rŭng (4)
Kaôh Rŭng (5)
Kaôh Rŭng (6)
Kaôh Rŭng Sâmlœ̆m
Kaôh Samĭt
Kaôh Samĭt
Kaôh Smăch
Kaôh Srâlau
Kaôh Sănchaura
Kaôh Ta Téam
Kaôh Toch
Kaôh Yâr
Kaôh Âmpĭl Thum
Kaôh Âmpĭl Toch
Krŏng Kaôh Kŏng
Kâmlôt
Mătkăm
Phnhi Méas
Phum Dong
Phum Smach Ngam
Phumĭ Baôy Pisa (2)
Phumĭ Bœ̆ng Dâmrei
Phumĭ Bœ̆ng Préav
Phumĭ Charam
Phumĭ Cheung Krŭk
Phumĭ Chheu Néang
Phumĭ Chitréh (1)
Phumĭ Chitréh (2)
Phumĭ Chroŭng
Phumĭ Chroŭy
Phumĭ Chroŭy Kaôh
Phumĭ Chroŭy Prŏs
Phumĭ Chroŭy Svay
Phumĭ Chroŭy Svay
Phumĭ Chrâk Rœssei
Phumĭ Chréav
Phumĭ Chrăng Khpós
Phumĭ Châmbák
Phumĭ Châmpa
Phumĭ Châmrai
Phumĭ Chăm Srei
Phumĭ Chăm Yéam
Phumĭ Chŏâm Sla
Phumĭ Chŭm Talăn
Phumĭ Dâng Pêng
Phumĭ Kaôh Chăs
Phumĭ Kaôh Kŏng
Phumĭ Kaôh Kŏng (1)
Phumĭ Kaôh Kŏng (2)
Phumĭ Kaôh Lây
Phumĭ Kaôh Rŭng Sâmlœ̆m Khnŏng
Phumĭ Kaôh Rŭng Sâmlœ̆m Krau
Phumĭ Kaôh Smăch (1)
Phumĭ Kaôh Smăch (2)
Phumĭ Kaôh Srâlau
Phumĭ Kaôh Srê (2)
Phumĭ Kaôh Ândong Sdéch (1)
Phumĭ Kaôh Ândong Sdéch (2)
Phumĭ Kaôh Ândêt
Phumĭ Khlâng
Phumĭ Khsăch Krâhâm
Phumĭ Khsăch Sâr
Phumĭ Khériĕng
Phumĭ Kirivóng (1)
Phumĭ Kirivóng (2)
Phumĭ Kraôm Pŭk
Phumĭ Krăng At
Phumĭ Krăng Chék
Phumĭ Kâmpóng Sala
Phumĭ Kâmpóng Sdăm
Phumĭ Kândaôl
Phumĭ Kông Chha (1)
Phumĭ K’aông
Phumĭ Lămdăm
Phumĭ Mkăk
Phumĭ Mréch
Phumĭ Néa Pisei
Phumĭ Néang Kŏk
Phumĭ Phnhi Méas
Phumĭ Phnum Krŏng
Phumĭ Phnum Srâlau
Phumĭ Preăng
Phumĭ Prâléan
Phumĭ Prâtéal
Phumĭ Prêk Ati
Phumĭ Prêk Kaôh
Phumĭ Prêk Kduŏch
Phumĭ Prêk Khsăch
Phumĭ Prêk Khsăch Thum
Phumĭ Prêk Khsăch Toch
Phumĭ Prêk Khsăch Toch
Phumĭ Prêk Khyâng (1)
Phumĭ Prêk Kon Toch (1)
Phumĭ Prêk Kon Toch (2)
Phumĭ Prêk Krâsăng (1)
Phumĭ Prêk Krâsăng (2)
Phumĭ Prêk Pikar (1)
Phumĭ Prêk Pikar (2)
Phumĭ Prêk Pôpél
Phumĭ Prêk Svay
Phumĭ Prêk Svay
Phumĭ Prêk Tachăn (1)
Phumĭ Prêk Tachăn (2)
Phumĭ Prêk Thmâ
Phumĭ Prêk Thngor (1)
Phumĭ Prêk Thngor (2)
Phumĭ Prêk Ângkŭnh
Phumĭ Puŏch
Phumĭ Péam Krâsaôb
Phumĭ Péam Krâsaôb (1)
Phumĭ Péam Trêng
Phumĭ Péam Tébaru
Phumĭ Raivóng
Phumĭ Samĭt
Phumĭ Saô Hŭy
Phumĭ Sdŏk
Phumĭ Sna Kóng (1)
Phumĭ Srê Khonh
Phumĭ Srê Kândal
Phumĭ Srê Leu
Phumĭ Srê Thmei
Phumĭ Srê Trav (1)
Phumĭ Srê Trav (2)
Phumĭ Stœ̆ng Chhay
Phumĭ Stœ̆ng Chral
Phumĭ Stœ̆ng Thum
Phumĭ Stœ̆ng Vêng
Phumĭ Sâmrai Sbov
Phumĭ Sâmraông
Phumĭ Ta Bên
Phumĭ Ta Méakh
Phumĭ Ta Preăh
Phumĭ Ta Tei
Phumĭ Ta Thaông
Phumĭ Takat
Phumĭ Taman
Phumĭ Tanei
Phumĭ Tangĕl
Phumĭ Thmei
Phumĭ Thmei
Phumĭ Thmâ Rŭng
Phumĭ Thmâ Sâr (1)
Phumĭ Thnál Krâbei
Phumĭ Thnóng
Phumĭ Toăp Khley
Phumĭ Triĕt
Phumĭ Trâbêk
Phumĭ Trâpeăng Krâlănh
Phumĭ Trâpeăng Pring
Phumĭ Trâpeăng Rung
Phumĭ Trâpeăng Trâmung
Phumĭ Trâpeăng Vêng
Phumĭ Tuŏl Kôki
Phumĭ Tămkân
Phumĭ Tœ̆k L’ák
Phumĭ Tœ̆k L’ák
Phumĭ Tŭk Lŭy
Phumĭ Varăn
Phumĭ Véal
Phumĭ Véal Kriĕl
Phumĭ Véal Pŏăh (1)
Phumĭ Véal Pŏăh (2)
Phumĭ Véal Pŏăh (3)
Phumĭ Yéay Sên
Phumĭ Ânlóng Tnaôt
Phumĭ Ântoăt
Péam Kay
Péam Krêng
Rocher Kusrovie
Rocher Table
Sala Khŭm Poŭthĭ Bœ̆ng
Sala Srŏk Kaôh Kŏng
Sala Ândong Tuk
Srê Âmbĕl
Ta Âk
Tadák Pông
Tatai Leu
Traeung S’êk
Trâpeăng
Trâpeăng Reăng
Trâpeăng Rung
Véal Vêng
Vôtt Kiribotŭm
Vôtt Srăh Chănt
Ântóng Sâr